วันอังคารที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2556

ดูงานโครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาล             ช่วงมาตะลอนฯ ดูงานโครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาล เพื่อการเกษตรในพื้นที่ประสบภัยแล้ง ชมการปลูกมะม่วงส่งออก และมะลิ ซึ่งเป็นโครงการในเขตปฏิรูปที่ดินส.ป.ก. ณ หมู่ที่ 6 ต.แก้มอ้น อ.จอมบึง จ.ราชบุรี
************************************